محمدعلی معلم‌دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر شعری در مدح فضایل اخلاقی «محمدعلی کلی» ورزشکار مسلمان باسابقه و اسطوره بوکس در جهان سرود. 

رحمه الله مَح‌مَد علی کلی 

به شبستان خوشدلی شد وی 

نی ای از نیستان ایزد بود 

عاقبت سوی نیستان شد نی 

سال هفتاد و دو به مشهد شد 

خاکبوس اما ما از ری 

قرب هفتاد و چارسال بزیست 

تا بر او جاده جهان شد طی 

سرفرازی یگانه بود و گذشت 

بوده چون او؟؟ بگو کجا کی؟ کِی 

یادگار بلال اول بود 

ماند ایمانش یادگار از وی 

کس نماند بگیتی الا هو 

جملگی فانی اند الا حی

 
yahoo reddit facebook twitter technorati stumbleupon delicious digg
 
 

پیام های سیستم

پیام های سیستم

 
 

ارسال ایمیل

پیام های سیستم

پیام های سیستم

پاسخ به نظرات

پیام های سیستم

پیام های سیستم