الشهید العلامه المجاهد حسن شحاته استشهد علی ید الارهابیین الوهابیین السلفیین بتحریض من دعاه الوهابیه صفوت حجازی والعریفی وبقیه مرتزقه المخابرات السعودیه .

download
 
yahoo reddit facebook twitter technorati stumbleupon delicious digg
 
 

پیام های سیستم

پیام های سیستم

 
 

ارسال ایمیل

پیام های سیستم

پیام های سیستم

پاسخ به نظرات

پیام های سیستم

پیام های سیستم