در این گفتگو آقای دکتر حنیف از کانادا می گوید. از آداب رسوم مردم , اوضاع سیاسی , نژاد ها , غذاها. سپس ایشان به سرگذشت خود می پردازد. سفری به اکثر ادیان و ایدئولوژی های مختلف. اما در نهایت این قران است که راه را بر ایشان باز می کند.


download
 
yahoo reddit facebook twitter technorati stumbleupon delicious digg
 
 

پیام های سیستم

پیام های سیستم

 
 

ارسال ایمیل

پیام های سیستم

پیام های سیستم

پاسخ به نظرات

پیام های سیستم

پیام های سیستم